OBCHODNÍ PODMÍNKY

Objednávky zboží

a) zboží je možné objednávat prostřednictvím jednotlivých oddělení tohoto obchodu (viz. dále)
b) telefonicky na tel +420 722 066 331. (po-pá 13-17hod.)
c) písemné objednávky na adresu Štrossova 172 , Pardubice , 530 02.
d) e-mailem na adresu:mzsp@mzsp.cz

Vaše objednávka (pokud objednáváte telefonicky či e-mailem) musí bezpodmínečně obsahovat tyto následující údaje:

- označení zboží (kód zboží)
- název zboží
- objednávané množství
- adresu kam má být zboží doručeno (pokud má plátce jinou adresu než místo dodání také fakturační adresu)
- způsob doručení nebo odběru
- zboží způsob platby
- kontaktní informace pro další případnou komunikaci (telefon, e-mail)

Zákazník podáním objednávky v e-shopu (stisknutím tlačítka OBJEDNAT/ODESLAT) potvrzuje, že se seznámil s nákupním řádem, s obchodními a dodacími, platebními a reklamačními podmínkami (viz. odkaz v posledním kroku objednávky u tlačitka ODESLAT). V tuto chvíli zákazník odeslal závaznou objednávku a je mu doručena zpráva o tom že jsme objednávku obdrželi. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí. Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě odeslání objednávky zákazníkem a přijetím objednávky prodávajícícm.

Za závazné se považuje potvrzení e-mailové, případně telefonické, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za závazné a na vznik kupní smlouvy nemá vliv). Prodávájícím potvrzená objednávka (nebo její část) musí obsahovat aktuátní obchodní podmínky a reklamční podmínky.

Cena zboží

Cena zboží je uvedena na kartách zboží v jednotlivých odděleních, kategoriích s DPH. Ceny jsou smluvní. Podle způsobu doručení zboží bude při výpočtu celkové ceny zásilky připočítána také cena poštovného a balného. V případě, že výrobek podléhá zákonu o odpadech, bude k výsledné ceně připočten recyklační poplatek, který se v objednávce objeví jako samostatná položka.

Stornování objednávky ze strany kupujícího

Od odeslání objednávky je objednávka považována za závaznou. Zákazník má však právo na odstoupení od kupní smlouvy (tedy od objednávky) do 14 dnů od převzetí zboží podle § 53 odstavec. 7 občanského zákoníku. Chce-li tak zákazník učinit, musí vrátit zboží neponičené, v originálním neporušeném obalu a s kompletním obsahem (s návodem, záručním listem a kompletním příslušenstvím). Pokud se zákazník rozhodne odstoupit od kupní smlouvy musí tak učinit do 14 dnů od převzetí zboží. Peníze za vrácené zboží budou zákazníkovi doručeny do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající tak však učinit nemusí, pokud neobdrží zpět zboží nebo neobdrží doklad o jeho odeslání.

Zákazník má také právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před odesláním z naší strany. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním (prokazatelné náklady). Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů (poštovné apod.).

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží či se neůměrně (déle než 30 dnů) prodlužuje dodací lhůta ze strany dodavatele. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, případně mu bude nabídnuto podobné zboží ve stejné kvalitě. Vyhrazujeme si právo odstoupení od kupní smlouvy (případně zrušení individuální slevy) v případě že zákazník námi dodané zboží opakovaně přeprodává třetí straně nebo zboží nabízí v bazarech.

Odstoupení od kupní smlouvy

Jako zákazník obchodu Modelová železnice Sezemice & Pardubice z.s. (mzsp.cz) máte právo souladu s § 53 odstavec. 7 občanského zákoníku do 14 dnů odstoupit od kupní smlouvy v případě neosobního způsobu doručení zboží (nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této čtrnáctidenní lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:- napište nám informace, že žádáte o odstoupení od kupní smlouvy s uvedením číslo objednávky, data nákupu a Vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz
- pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v kontaktech na stránce Kontaktní informace nebo Kamenná prodejna a to za těchto podmínek:

:: zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu
:: nesmí být použité
:: nesmí být poškozené
:: musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.),
:: s dokladem o koupi

- zboží prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku)
- při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
- v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Dodací podmínky

Místem plnění je sídlo (bydliště) nebo místo podnikáni kupujícího nadepsané ve formulaři objednávky, neuvede-li kupujíci do objednávky misto jiné. Zboží bude dodáno na dobírku prostřednictvím České pošty či přepravní služby, nebude-li výslovně dohodnuto jinak. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním České poště či smluvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením ceny při převzetí. Prodávající vyexpeduje zboží v co nejkratší možné době (tj. zpravidla do deseti pracovních dnů) po příjmu platné objednávky.

Doba pro dodání zboží může ve vyjímečných (při objednávkách maloseriových výrobků dodávaných třetí stranou nebo z vlastní malosériové produkce) případech být delší, o této skutečnosti bude zákazník včas informován. Nedodá-li prodávající zboží ani v dodatečně prokazatelné stanovené době, je kupující oprávněn od kupní smlouvy bez uvedení dalších důvodů odstoupit. Nedodá-li prodávající zboží nebo není schopen ani v dodatečně prokazatelné stanovené době zboží dodat a neoznámí tuto skutečnost kupujícímu, je kupující oprávněn od kupní smlouvy bez uvedení dalších důvodů odstoupit.


Osobní odběry

Vyřízené objednávky je možné odebírat po telefonické domluvě v naší dílně: Štrossova 172 , Pardubice ihned po vyřízení objednávky z naší strany. Nepožádá-li zákazník telefonicky či písemně jinak, tak bude zboží na provozovnách po vyřízení objednávky rezervováno maximálně 14 dní. V případě že zboží nebude bez udání důvodu vyzvednuto v uvedené době bude objednávka stornována bez náhrady a zboží bude poskytnuto k prodeji dalším zákazníkům. Pokud víte že nebudete schopni zboží včas odebrat rádi vám jej pošleme na dobírku.

Zasílání zboží do zahraničí (kromě dodávek na Slovensko)

Platba ze zahraničí je možná pouze bankovním převodem na náš účet. Ceny poštovného do zahraničí jsou stanoveny podle platných ceníků a sazebníků České spošty nebo dalších přepravců a zákazník o jejich výši bude vždy předem informován.

Platební podmínky

Kupní cena zboží je splatná při jeho převzetí (na dobírku nebo osobně). Zboží objednané v našem obchodě je možné platit těmito způsoby:- dobírkou při převzetí zboží (nejrychlejší a bezpečný způsob)
- složenkou (zboží zaplatíte předem zasláním uvedené částky složenkou na naši adresu a ušetříte tak na poštovném)
- bankovním převodem na náš účet (nutno platit předem na základě proplacení proforma faktury a zasláním kopie převodního příkazu z banky, fakturu pošleme mailem ve formátu .pdf)
- hotově při osobním odběru v naší prodejně
Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (zboží je doprodáno) jsou peníze (případně daná část) obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny - pokud není dohodnuto jinak.

Závěrečné informace

Vyplněním objednávky kupujíci bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení výše uvedených obchodních podmínek ve znění platném v den odesláni objednávky, jakož i v den odesláni objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. balného a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku v internetovém obchodě, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Účastníci se výslovně dohodli, že neni-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.Obchodní podmínky platí od 1.1.2023
Reklamační řád

Reklamační řád vychází ze zákona č. 40/1964 Sb., z občanského zákoníku. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je uvedena u každého zboží v katalogu.

Do záruky nespadají kromě dalších tyto případy:
- zboží bylo reklamováno po záruční době
- zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
- zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
- zboží bylo poškozeno živlem
- vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem
- došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu

Záruka se vztahuje na bezvadnou funkci výrobku při správném používání a na vady vzniklé prokazatetnou vinou výrobce. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení, tj. ihned po prvním použití výrobku. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Ze záruky jsou vyňaty díly podléhající přirozenému opotřebení a závady vzniklé dopravou, nevhodným skladovánim či nešetrným zacházením. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

Při uplatňování nároků je nutné předložit doklad o zakoupení výrobku a případně též vyplněný záruční list, je-li jím modei vybaven. Prodávající je svého závazku záruční opravy zproštěn, neuplatní-li kupující případné vady bez zbytečného odkladu po době, kdy mohl při vynaložení odborné péče tyto vady zjistit.

Veškeré zboží je před odesláním k zákazníkovi zkontrolováno a vyzkoušeno. Provozovatel tohoto obchodu nenese zodpovědnost za škody způsobené Českou poštou nebo jiným přepravcem. Zboží si překontrolujte ihned při jeho převzetí. Pokud je zboží poškozené, tak jej nepřebírejte.

Zboží je pojištěné a přepravce musí vzniklou ztrátu nahradit. My Vám obratem zboží pošleme nové. Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

Postup při reklamaci

Při zjištění závady nás kontaktujte písemnou formou nebo telefonicky. Popište závadu výrobku a případné další nedostatky. Případně zašlete zboží zpět na naši adresu včetně podrobného popisu závady. Dbejte na pečlivé zabalení zásilky. V tomto případě neneseme zodpovědnost za případné porušení a balík bude vrácen zpět odesílateli. V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů nás kontaktujte (viz. kontakty na provozovatele či kamennou prodejnu).

Reklamace posílejte výhradně na adresu :
Modelová železnice Sezemice & Pardubice z.s.
Štrossova 172
530 02 Pardubice